Sponsors

Notulen Algemene Ledenvergadering 31-03-2017

                       Notulen Ledenvergadering S.V. De Koog   31-03-2017

 

 

Opening vergadering: 20.45 uur

 

Afberichten :  Joran Bakker, Ruud Nooy en Martijn Dros.

Aanwezig: 18 leden.

 

 

Notulen vorige ledenvergadering.

Deze lagen,  voor de vergadering,  ter inzage in de kantine.

 

Club van 50.  Afgelopen februari is er eindelijk weer eens een vergadering geweest van de Club van 50. Er zijn op dit moment nog maar 13 leden. Dit is eigenlijk bedroevend laag. Eerste actie wordt het werven van nieuwe leden.

 

Jaarverslag seizoen 2015/16 door secr,. Jan v. Beek.

De secretaris las het jaarverslag voor. Hieromtrent waren er geen opmerkingen of vragen.

 

Financieel verslag door penningmeester Adrie Eelman.

Baten:  hierbij enkele belangrijke punten.  

Opbrengst reclameborden bijna 4000,- hoger dan voorgaande jaar.

Momenteel is alles vol en kunnen er geen borden meer bij.

Opbrengst verkopen kantine tijdens pup. toernooi september ongeveer 500,-

Opbrengst  Oliebollen-actie 1611,-  Kantineomzet afgelopen seizoen stuk hoger.

Nieuwjaarsduik (org. S.V. De Koog). De organisatie heeft 1000,- overgemaakt naar S.V. De Koog.

De grote verloting heeft 1200,- meer opgebracht dan het voorgaande jaar, met speciaal dank aan de jeugd (vooral Xander en Dylan).

 

Lasten:  Uitgave aanschaf zonnepanelen 6481,-

Mede hierdoor zijn de energiekosten aanmerkelijk lager.

De kosten reclameborden zijn aanmerkelijk hoger..Dit n.a.v. de storm, waarbij de ballenvangers omgewaaid waren en vernieuwd moesten worden. ( 3300,-).

Lonen en sociale lasten. Deze waren vrij hoog (vooral sociale lasten), dit i.v.m. duurdere trainer.

Verzekering gebouwen vrij hoog (1688,-).

 

Toch een positief saldo van ruim 7000,-

 

Verslag kascontrole-commissie.

Richard Quartel en Nanning Kikkert waren aanwezig namens de kascontrolecommissie.

Zij hebben de financiële administratie doorgespit en vonden, dat het er uitstekend uitzag. Nico Blonk kon niet aanwezig zijn, maar had te kennen gegeven nog in de commissie te willen blijven zitten.

Ook Nanning en Richard stelden zich weer beschikbaar.

Pauze.

Bestuursverkiezingen.

Aftredend Jan, Robin en Andries (allen herkiesbaar).

Omdat er geen tegenkandidaten waren, bleven zij zitten.

Cor de Boer: Als deze bestuursleden blijven zitten, kunnen deze dan een combi-functie vervullen?  Het lijkt mij namelijk verstandig, dat deze bestuursleden bij meer zaken te betrekken, omdat het DB al op respectabele leeftijd is….

 

Vaststelling contributie volgend seizoen.

Bestuur: normaal passen we een verhoging toe van 2 ½ % ( enkele jaren geleden vastgesteld in ledenvergadering), maar gezien het positieve resultaat van de vereniging, stelt het bestuur voor, om voor volgend seizoen geen verhoging toe te passen.  De vergadering ging hiermee volledig akkoord..

 

Nieuwbouw kleedaccomodatie.

Het bestuur is al een tijdje bezig met voorbereidingen tot nieuwbouw.

De voorlopige tekening wordt, ter inzage, uitgedeeld aan de aanwezigen.

Cor stelt voor om er een extra deur in te maken voor de eventuele meisjes-leden.

Marcel Witte zal hierna de laatste wijzigingen aanbrengen.  Daarna kunnen we met de tekening naar  gemeente en SBB om vergunning aan te vragen.

 

Rondvraag.

Cor de boer: Vorig jaar is er gesproken over een budget voor de jeugd.

Vorig jaar, tijdens de ledenvergadering is voorgesteld om voor alle teams een budget te reserveren.

Het bestuur zal dit punt in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen.

 

Verder vraagt Cor om ook elk jaar een begroting te maken van baten en lasten voor het komende seizoen. (niet de KNVB begroting, omdat deze zeer beperkt is).

De penningmeester beloofde dit te doen.

 

Sluiting  22.15 uur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!